Implementiran sistem upravljanja bezbednošću informacija

Imlementacijom sistema SRPS ISO / IEC 27001 omogućen je potpuno bezbedan rad sa podacima u Slobodnoj zoni Pirot bilo u digitalnom ili analognom obliku.

Dana 29.12.2002. godine, tim proveravača nezavisnog sertifikacionog tela JUQS iz Beograda
izvršilo je drugu fazu inicijalne provere - sertifikacionu proveru sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO / IEC 27001:2014. i redovnu nadzornu proveru integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018.

Na osnovu nalaza provere i uvidom u raspoloživost referentnih dokumenata i ispunjenosti zahteva navedenih standarda, od strane sertifikacionog tela JUQS potvrđena je stalna usaglašenost i efektivnost integrisanog sistema menadžmeta kao i njegova primenljivost.

akt-2022-21-01akt-2022-21-02